FOUR Frankfurt

Een gebied dat decennialang gescheiden is geweest van het stedelijk leven opnieuw te verbinden met het hart van de stad - dat is waar het bij dit enorme project om draait. FOUR Frankfurt creëert een plek waar werk, wonen, ontspanning én recreatie samenkomt. Deze vier nieuwe hooggelegen torens zijn aan de skyline van Frankfurt toegevoegd, en dragen o.a. bij aan de levendigheid van Frankfurt als geheel. FOUR Frankfurt is straks hét nieuwe gezicht van de Duitse stad.

FOUR Frankfurt UnStudio Groß & Partner
© Courtesy of Groß & Partner

Het indrukwekkende project bestaat uit de bouw van vier hoogbouwtorens (twee woontorens en twee kantoortorens) met een plint van meerdere verdiepingen in het zakendistrict van de stad. Het bevindt zich in de kern van Frankfurt am Main, een gigantische stad in Duitsland. De hoogtes van de vier torens variëren tussen 100 meter en 233 meter, en worden gebouwd op een kavel van 16.000 m². In totaal zal het gehele complex uit 213.000 m² vloeroppervlak bestaan, en is het voorzien van o.a. appartementen, kantoren, horeca, retail, openbaar dakterras, hotels, buurtwinkels en een kinderspeelplaats. Op dit moment begeeft het project zich in de ontwerpontwikkelingsfase. Het project is in 2015 gestart en is naar verwachting in 2023 volledig afgerond. 

Goede mix tussen werken, wonen en ontspannen

De overgang van het centrale winkelgebied van Frankfurt naar de vier hoogbouwtorens zorgt voor een goede mix tussen werken, wonen en ontspannen. Het project brengt faciliteiten samen wat ervoor zorgt dat er een multifunctionele en levendige binnenstadswijk wordt gecreëerd. Nieuwe verbindingsroutes, passages en pleinen zullen het gebied straks weer levendig maken. Naar verwachting zullen er straks minstens 4.000 mensen gaan werken en 1.000 mensen gaan wonen in de nieuwe wijk.

UNStudio heeft de eer gekregen om FOUR Frankfurt te mogen ontwerpen, nadat zij de internationale prijsvraag had gewonnen voor de herontwikkeling van het voormalige terrein van de Deutsche Bank in Frankfurt. Het consortium UNStudio en HPP werd later opgericht voor de volgende fasen van het project. Het ontwerp van de vier torens staat niet alleen voor een toekomstgerichte en inspirerende architectuur, maar ook voor een duurzaam stedenbouwkundig concept. FOUR Frankfurt zorgt er straks voor dat Frankfurt wederom als trendsetter wordt neergezet.

Complex gevelontwerp

Lu Ding heeft als Architectural Technician bij UNStudio via ELLBRU mogen bijdragen aan dit project: “De periode dat ik aan dit project heb deelgenomen is fase LP5 van het gevelontwerp in de Duitse standaard, wat overeenkomt met het Nederlandse Definitief Ontwerp. Mijn bijdrage aan het project is het modelleren en documenteren van een deel van de gevelelementen voor de communicatie met andere disciplines en het voorbereiden van de aanbesteding van de gordijngevels. Het meest uitdagende deel is hoe complex het gevelontwerp is in dit grootschalige project, waar zoveel verschillende soorten elementen worden gebruikt. Alle communicatie met stakeholders ging hierbij altijd via Revit-modellen. Een erg uitdagend project waar ik met veel plezier aan heb gewerkt!”

Wil jij ook aan toonaangevende projecten werken bij onze opdrachtgevers? Neem contact op.

FOUR Frankfurt UnStudio Groß & Partner

Reconnecting an area that has been separated from urban life for decades with the heart of the city - that's what this huge project is all about. FOUR Frankfurt creates a place where work, living, relaxation and recreation come together. These four new high-rise towers have been added to Frankfurt's skyline and contribute to the liveliness of Frankfurt. FOUR Frankfurt will become the new face of the German city.

The impressive project consists of the construction of four high-rise towers (two residential towers and two office towers) with a multi-storey plinth in the city's business district. It is located in the heart of Europe's financial centre, Frankfurt am Main. The heights of the four towers vary between 100 meters and 233 meters, and are built on a site of 16,000 m². In total, the entire complex will consist of 213,000 m² of floor space, and will include apartments, offices, catering, retail, public roof terrace, hotels, convenience stores and a children's playground. The project is currently in the Design Development phase. The project started in 2015 and is expected to be fully completed in 2023. 

Good mix between working, living and relaxing

The transition from the central shopping area of Frankfurt to the four high-rise towers provides a good mix of working, living and relaxing. The project brings facilities together, which creates a multifunctional and vibrant inner-city quarter. New connecting routes, passages and squares will soon make the area lively again. It is expected that at least 4,000 people will work in the new neighbourhood and 1,000 people will live there.

UNStudio was honored to design FOUR Frankfurt after winning the international competition for the redevelopment of the former Deutsche Bank site in Frankfurt. The consortium UNStudio and HPP was later established for the subsequent phases of the project. The design of the four towers not only represents a future-oriented and inspiring architecture, but also a sustainable urban development concept. FOUR Frankfurt will ensure that Frankfurt will once again be set as a trendsetter.

Complex facade design

As Architectural Technician at UNStudio through ELLBRU, Lu Ding was able to contribute to this project: "The period I participated in this project is phase LP5 of the facade design in German standard, which is equivalent to Dutch Definitief Ontwerp. My contribution to the project is modeling and documenting part of the facade elements for communication with other disciplines and preparing for the tender of the curtain walls. The most challenging part is how complex the facade design is in this large-scale project, where so many different types of elements are used. All communication with stakeholders was always via Revit models. A very challenging project that I enjoyed working on!” 

Would you also like to work on leading projects for our clients? Please contact us.

Four Frankfurt Unstudio Gro Partner2
Four Frankfurt Unstudio Gro Partner2
Four Frankfurt Unstudio Gro Partner2
Four Frankfurt Unstudio Gro Partner2
Four Frankfurt Unstudio Gro Partner2
Four Frankfurt Unstudio Gro Partner2
Four Frankfurt Unstudio Gro Partner2
Four Frankfurt Unstudio Gro Partner2
Four Frankfurt Unstudio Gro Partner2
Four Frankfurt Unstudio Gro Partner2
Four Frankfurt Unstudio Gro Partner2
Four Frankfurt Unstudio Gro Partner2
Four Frankfurt Unstudio Gro Partner2

Wat kunnen we voor jou doen?

Op zoek naar een specialist die het verschil kan maken? Laat hier je e-mail of telefoonnummer achter.

Volgend project

Rembrandt Park, Amsterdam
Alle projecten