Privacy statement

Wie is ELLBRU?

ELLBRU B.V., waaronder begrepen haar dochterondernemingen, (hierna: “ELLBRU”) is een zakelijke dienstverlener. De diensten van ELLBRU omvatten onder andere projectmanagement, detachering en recruitment van professionals binnen de bouw- en vastgoedsector. 

ELLBRU is Verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die zij ten behoeve van zichzelf verwerkt. ELLBRU neemt bij haar dienstverlening de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de bescherming van deze gegevens serieus. ELLBRU is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacy statement. Dit privacy statement is van toepassing op (aanstaande) kandidaten, werknemers, vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van de websites van ELLBRU. In dit privacy statement wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke persoonsgegevens door ELLBRU worden verwerkt, met welk doel en op welke manier dit gebeurt. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten betrokkenen hebben, en hoe deze kunnen worden uitgeoefend.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een natuurlijk persoon die direct of indirect herleidbaar zijn tot die persoon of waarbij de mogelijkheid bestaat om die informatie te herleiden naar de betreffende persoon. Te denken valt aan persoonsgegevens zoals contactgegevens, cuuriculum vitae ('cv') of persoonsgegevens die door middel van cookies worden verwerkt. 

Wat is verwerken?

Met 'verwerken' bedoelen we alle handelingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijziogen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

Welke persoonsgegevens verwerkt ELLBRU en met welk doel?

ELLBRU verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Zo verwerkt ELLBRU persoonsgegevens bij het zoeken naar kandidaten en in het kader van het sluiten van (arbeids-)overeenkomsten. Daarnaast is ELLBRU soms wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken. In andere gevallen baseert ELLBRU zich op een gerechtvaardigd belang of dat van een andere partij, zoals bijvoorbeeld van een opdrachtgever.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

ELLBRU verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van de dienstverlening die ELLBRU aanbiedt.

ELLBRU kan ook gegevens van u verwerken indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk-gerelateerde dienstverlening. In dat geval zal ELLBRU u benaderen of u interesse heeft om zich bij ELLBRU in te schrijven of te solliciteren conform de voorwaarden van ELLBRU en met inachtneming van dit privacy statement. Heeft u geen interesse dan kan ELLBRU relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ELLBRU benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Als u aan één van de genoemde onderdelen van ELLBRU persoonsgegevens verstrekt, is dit privacy statement daarop van toepassing. Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt, digitaal of via inschrijving bij onze vestiging, zal ELLBRU deze opnemen in haar bestand t.a.v. onze werkzaamheden, advies en activiteiten.

Bij inschrijving/sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens:

 • NAW gegevens, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer, werkervaring, begeleidende brieven;

 • Profielgegevens, openbare gegevens en e-mailadres wanneer men verifieert via LinkedIn;

 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;

 • Gegevens over trainingen, cursussen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ELLBRU heeft gedaan;

 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;

 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;

 • Pasfoto (vrijwillig).

Aanvullende gegevens vanaf het moment van het sluiten van een (arbeids)overeenkomst:

 • Nationaliteit, BSN-nummer, kopie van het originele paspoort en/of ID bewijs, werkvergunning;

 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie en medische geschiktheid (t.a.v. VCU) alsmede overige informatie die noodzakelijk is voor het verwerken van de plaatsing en/of noodzakelijk voor juridische/fiscale/commerciële doeleinden.

Grondslag voor verwerken en verder verwerken van persoonsgegevens

ELLBRU verwerkt persoonsgegevens op grond van uitdrukkelijke toestemming, en/of de met de betrokkene afgesloten overeenkomst t.a.v. bedrijfsvoering, services en/of wettelijke voorzieningen of verplichtingen.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

 • Voor het zo goed mogelijk en op maat zoeken naar opdrachten/banen en het matchen hiervan en het bemiddelen hiertussen;

 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen om zodoende u te kunnen bemiddelen naar werk, dan wel een opdracht;

 • Het adviseren en/of begeleiden van een loopbaan;

 • Voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van een eventuele (arbeids)overeenkomsten;

 • Voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie. Hierbij moet u denken aan arbeidswetgeving fiscale- en sociale zekerheidswetgeving;

 • Voor managementdoeleinden, het ondervangen van interne controles en bedrijfsveiligheid alsmede het laten uitoefenen van audits en/of accountantscontroles;

 • Voor kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van een (kwaliteit)certificering; 

 • Voor gerechtvaardige belangen zoals voor marketingdoeleinden;

 • Om u zowel per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van onze dienstverlening;

 • Om u op de hoogte te houden van onze marketing activiteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en/of trainingen;

 • Om onze website en andere systemen up-to-date te kunnen houden alsmede het ontwikkelen hiervan.

Wanneer deelt ELLBRU persoonsgegevens?

Delen binnen ELLBRU

ELLBRU deelt persoonsgegevens binnen de ELLBRU groep alleen met medewerkers die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot deze gegevens. Alle medewerkers zijn onderworpen aan geheimhouding.

Delen met opdrachtgevers

ELLBRU deelt persoonsgegevens van kandidaten en medewerkers met opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn zelf Verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die met hen worden gedeeld. Bij het voorstellen van kandidaten en medewerkers aan (potentiële) opdrachtgevers, gebruikt ELLBRU een ELLBRU cv dat door medewerkers van ELLBRU op basis van sollicitatiegegevens van betrokkenen is opgesteld. 

Delen met verwerkers

ELLBRU schakelt leveranciers in die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van ELLBRU. Zij sluit met alle verwerkers van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten af. ELLBRU beoordeelt vooraf de beveiligingsmaatregelen en de naleving van de privacyregelgeving, alsmede op naleving van gesloten verwerkersovereenkomsten. 

Delen met andere verantwoordelijke partijen

ELLBRU werkt met externe partijen samen die diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld partijen die (loon)administratie verzorgen, screenings en trainingen verzorgen of vluchten en/of hotels boeken. ELLBRU maakt met deze partijen afspraken over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

ELLBRU geeft geen persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte (EER). ELLBRU verstrekt op verzoek van politie en justitie uitsluitend persoonsgegevens indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Hoe lang bewaart ELLBRU persoonsgegevens?

ELLBRU bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van haar doelen. In sommige gevallen is ELLBRU gehouden persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren, bijvoorbeeld vanwege fiscale verplichtingen. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn, of naar aanleiding van geslaagde verwijderverzoeken van betrokkenen, verwijdert ELLBRU de persoonsgegevens uit haar systemen. 

Welke rechten hebben betrokkenen?

ELLBRU respecteert de rechten van betrokkenen ten aanzien van hun persoonsgegevens. Sommige rechten kunnen altijd worden uitgeoefend; andere slechts onder bepaalde voorwaarden. ELLBRU kan bijvoorbeeld het verzoek van betrokkenen om hun persoonsgegevens te verwijderen niet inwilligen als er een wettelijk verplichting bestaat om die persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

Betrokkenen kunnen een aantal rechten uitoefenen, waaronder: dataportabiliteit, vergetelheid, recht op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar. Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van de persoonsgegevens door ELLBRU.

ELLBRU treft passende technische en organisatorische maatregelen toe om de privacy van betrokkenen en de vertrouwelijkheid van hun persoonsgegevens te beschermen. ELLBRU verstuurt persoonsgegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS), te herkennen aan “https” en het hangslotsymbool in de adresbalk van de browser. Verder heeft ELLBRU in haar systemen geborgd dat niet iedereen binnen haar organisatie toegang heeft tot persoonsgegevens. De toegang is beperkt tot ELLBRU-medewerkers voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Ondanks de door ELLBRU genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te verwerken. ELLBRU kan hiervoor nooit op enige wijze voor aansprakelijk worden gesteld.

Betrokkenen kunnen zelf bijdragen aan de bescherming van hun persoonsgegevens door bijvoorbeeld het persoonlijke ELLBRU account met een sterk wachtwoord te beveiligen en door wijzigingen in de eigen persoonsgegevens zelf via het persoonlijke ELLBRU account in te voeren.

Cookies en andere technische gegevens

Een cookie is een klein bestand dat op de computer van betrokkenen wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op de website kunnen deze cookies worden herkend. Meer informatie over cookies kunt u lezen op de website van ELLBRU. Naast cookies maakt ELLBRU gebruik van andere technische gegevens op haar websites, bijvoorbeeld webstatistieken. Daarmee registreert ELLBRU het gebruik van haar website(s) en het gedrag van bezoekers van deze website(s). ELLBRU kan zo haar dienstverlening optimaliseren.

Contact opnemen met ELLBRU?

Voor vragen naar aanleiding van dit privacy statement kunnen betrokkenen schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via: privacy@ellbru.nl of ELLBRU B.V. (James Wattstraat 100, 1097 DM Amsterdam)